Agent Ubezpieczeniowy

Ubezpieczaj.pl
Ul. Ślężna 112B/U7 53-111 Wrocław

53-111 Wrocław

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 1. PZU SA z siedzibą al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1; 81-731 Sopot
 3. INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Stanisława Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa
 4. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43; 61-119 Poznań
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA SA ul. Rodziny Hiszpańskich 1; 02-685 Warszawa
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA ul. Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa
 7. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA ul. Gdańska 132; 90-520 Łódź
 8. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA al. Jerozolimskie 162; 02-342 Warszawa
 9. Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce ( AXA Assistance) ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
 10. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
 11. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA al. Jerozolimskie 142B; 02-305 Warszawa
 12. PROAMA ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa
 13. GENERALI ul. Postępu 15B ; 02-676 Warszawa
 14. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA ul. Chmielna 85/87 ; 00-805 Warszawa
 15. UNUM Życie TUiR S.A al. Jana Pawła II 17; 00-854 Warszawa
 16. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA ul. Hestii 1; 81-731 Sopot
  Poza zakładami ubezpieczeń wymienionym powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.

II. Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:

Ubezpieczaj.pl
Ul. Ślężna 11B/ U7 53-111 Wrocław
53-111 Wrocław
NIP: 8992760881
REGON: 360384823

Agent wykonuje działalność na terenie Polski.

III. Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: 11224772/A
Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

IV. W związku z proponowaną umową ubezpieczenia z wymienionych wyżej Towarzystw Ubezpieczeniowych agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

V. Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu a udziały Agenta Ubezpieczeniowego nie znajdują się w posiadaniu zakładów ubezpieczeń

VI. Informacja o możliwości złożenia przez klienta reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów w wyżej wymienionych TU:

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce TU obsługującej klienta.
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
  1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymienionego w pkt I.
  2) ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
  3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres e-mail danego TU lub wypełniając formularz na stronie www danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wymienionego w pkt.I
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
  1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 5. Odpowiedź Towarzystwa Ubezpieczeń na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
  1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
  2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
 8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 9. Towarzystwo Ubezpieczeń przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla danego Towarzystwa Ubezpieczeń do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
 11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
 12. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.
 13. W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową:
  1) odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bezpośrednio przez multiagenta;
  2) spór miedzy klientem a multiagentem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

Bezpłatna konsultacja z ekspertem

(71) 889 00 89

  Napisz do nas

  Będziemy w kontakcie

  Dziękujemy za wysłanie formularz kontaktowego.
  Oddzwonimy do Ciebie wkrótce i przedstawimy szczegóły oferty. Bądź pewny, że jesteś w dobrych rękach.

  Jeżeli dysponujesz jeszcze chwilą czasu, zapraszamy do zapoznania się z działem warto wiedzieć. Być może przydatne okażą się pliki do pobrania.
  Więcej o nas przeczytasz w dziale o naskontakt.