Jak określić sumę ubezpieczenia domu, mieszkania, auta?

Sumę ubezpieczenia określa osoba ubezpieczająca się. Uwzględnia ona przede wszystkim wartość majątku, który chce zabezpieczyć – dom, mieszkanie,  samochód. Przy wycenie wartości mienia, które chcemy ubezpieczyć, należy odnieść się do cen rynkowych. W przypadku określania sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych należy wziąć pod uwagę wszystkie przedmioty mieszczące się w nieruchomości, które chcemy objąć ochroną.


Czym są franszyzy w ubezpieczeniu?

Przy ubezpieczaniu nieruchomości, pojazdu, czy firmy warto zwrócić uwagę na pojęcie franszyzy. Franszyza, czyli klauzula umowna odnosi się do warunków umowy ubezpieczenia ograniczając odpowiedzialność ubezpieczyciela. Rozróżnia się dwa rodzaje franszyz – redukcyjną i integralną. Ta pierwsza działa na zasadzie redukcji kwoty wypłaconego odszkodowania, czyli w przypadku każdej szkody kwota wypłaty będzie pomniejszona o wartość franszyzy. W przypadku franszyzy integralnej będącej formą ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń nie będzie odpowiadać za szkody jeżeli ich wartość nie przekroczy minimalnego progu określonego w umowie.


Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych a ubezpieczeniem all risk?

Różnica między ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych a ubezpieczeniem all risk tkwi w zakresie zdarzeń, za które odpowiada ubezpieczyciel. W przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych ubezpieczenie obejmuje tylko te szkody, które nastąpiły w konsekwencji zdarzeń określonych w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Ubezpieczenie all risk z kolei obejmuje szkody, które powstały skutkiem wszystkich możliwych do zaistnienia ryzyk (zdarzeń) prócz tych, które wyraźnie wyłączono w warunkach ogólnych ubezpieczenia.


Czym jest wartość rynkowa, odtworzeniowa, rzeczywista?

Wartość rynkowa nieruchomości, przedsiębiorstwa, samochodu to cena, którą nabywca (rynek) jest gotów zapłacić za dane mienie w określonej chwili. Wartość odtworzeniowa natomiast to wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia do nowego stanu dane przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku kradzieży, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie odpowiadające wartości nowego, takiego samego co skradziony, przedmiotu. Wartość rzeczywista z kolei to wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne przedmiotu ubezpieczenia.


Kiedy należy zawrzeć ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Kiedy stajemy się właścicielami pojazdu musimy pamiętać o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu,
 • przed włączeniem pojazdu do ruchu dla pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych,
 • jeśli nie posiadamy ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, przed przekroczeniem granicy Państw, w których jest konieczność posiadania Zielonej Karty,
 • przed włączeniem do ruchu pojazdów niezarejestrowanych,
 • najpóźniej w dzień wygaśnięcia umowy odpowiedzialności cywilnej, która to nie została prolongowana,
 • najpóźniej w dzień wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub ważności Zielonej Karty,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania umowy OC w konsekwencji jej wypowiedzenia,
 • najpóźniej w dniu odejścia od umowy zawartej na odległość.


Jak skutecznie wypowiedzieć OC?

Kiedy zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy OC swojego pojazdu, pamiętaj, że możesz zrezygnować najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem umowy. Wypowiedzenie umowy należy sporządzić pisemnie. Większość firm ubezpieczeniowych respektuje przesłanie wypowiedzenia OC drogą mailową, pocztową, kurierem bądź faksem. Dodatkowo przedłużoną automatycznie umowę odpowiedzialności cywilnej wypowiedzieć możesz w momencie nabycia innej polisy. Kiedy ubezpieczenie OC wykupisz telefonicznie lub drogą internetową, możesz z niego zrezygnować w ciągu 30 dniu. Jeśli dokonasz zakupu pojazdu z ubezpieczeniem OC, możesz je wypowiedzieć w dowolnej chwili trwania umowy.


Na co zwrócić uwagę w ubezpieczeniu AC?

Kupując ubezpieczenie AC warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • wysokość udziału własnego – jeżeli chcemy, by składka ubezpieczenia była niższa, warto pomyśleć nad podwyższeniem wartości udziału własnego. Należy jednak liczyć się z każdorazowym pomniejszaniem wypłaty odszkodowania o kwtoę udziału własnego.
 • stałą sumę ubezpieczenia – celem uniknięcia ryzyka wypłaty niższego odszkodowania w związku ze spadkiem wartości przedmiotu ubezpieczenia w trakcie trwania umowy warto rozważyć zakup polisy ze stałą sumą ubezpieczenia,
 • franszyzę integralną – zakłady ubezpieczeń w przypadku wystąpienia drobnej szkody nie zwracają kosztów poniesionych strat. Jeśli wartość szkody nie przekracza minimum określonego w umowie, odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone, dlatego też pamiętać należy o sprawdzeniu jaka jest wysokość franszyzy integralnej zanim podpiszemy umowę,
 • w przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy zaniży wartość pojazdu po zaistniałej szkodzie, należy pamiętać o możliwości odwołania się od wyceny przedstawiając wycenę własną – kalkulacja sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę.


Czym jest regres ubezpieczenia?

Do regresu ubezpieczenia dochodzi w momencie, gdy firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, jednocześnie zwracając się do sprawcy zdarzenia z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty. Dzieje się tak na skutek ewidentnych zaniedbań, których dopuścił się sprawca zdarzenia. Wskazać tu należy:

 • celowość wyrządzonego ryzyka (krzywdy),
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem używek,
 • ucieczkę z miejsca wypadku,
 • spowodowanie wypadku/szkody prowadząc pojazd bez wymaganych uprawnień,


Na co zwrócić uwagę przy kupnie polisy turystycznej?

Wybierając się w podróż wskazany jest zakup ubezpieczenia turystycznego. Zawierając umowę ubezpieczeniową tego typu należy dokładnie zapoznać się z zakresem świadczeń ochronnych, a także z wysokością składki. Podejmując decyzję o zakupie polisy należy skupić się na kwestiach związanych z:

 • ubezpieczeniem kosztów leczenia,
 • ubezpieczeniem od NNW,
 • ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczeniem bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenia kosztów odwołania wycieczki,
 • ubezpieczeniem transportu.

Jeśli od jakiegoś czasu znajdujemy się pod opieką lekarza z uwagi na leczenie choroby przewlekłej swoje ubezpieczenie turystyczne możemy rozszerzyć o wariant ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych. Podobnie rzecz się ma kiedy uprawiamy sporty ekstremalne. Wskazane jest wówczas wykupienie polisy poszerzonej o sporty ekstremalne.

Bezpłatna konsultacja z ekspertem

(71) 889 00 89

  Napisz do nas

  Będziemy w kontakcie

  Dziękujemy za wysłanie formularz kontaktowego.
  Oddzwonimy do Ciebie wkrótce i przedstawimy szczegóły oferty. Bądź pewny, że jesteś w dobrych rękach.

  Jeżeli dysponujesz jeszcze chwilą czasu, zapraszamy do zapoznania się z działem warto wiedzieć. Być może przydatne okażą się pliki do pobrania.
  Więcej o nas przeczytasz w dziale o naskontakt.